"Пази, Боже, сляпо да прогледа!"

Или за какво плачат "крадците" на гласове зад граница

Анализи

Истерията с наближаването на датата 04.04. започва да придобива плашещи размери. А е едва понеделник! До неделя може да се стигне до посегателства над членове на комисии, над техните близки, а дори и до самозапалване на хора. В битката за няколко гласа повече. А може би и да си оправдаят хората парите, които са взели от „умните и красивите“, „мутрите“, от хазартни босове, от транспортни босове и т.н. То не са тролове, то не са платени писачи, то не са вопли, даже се чудя как още на никой не му е хрумнало да извади и снима майка с невръстно дете на ръце, което да обяснява как няма къде и не може да гласува.

За избора на комисии за гласуване зад граница ми е приказката. Там, където от години, части от българските общности са узурпирали местата на председател, заместник-председател, секретар и членове на комисии. И не пускат случаен човек да влезе, както е по закон. За закона – малко по-късно. Във всички български групи в чужбина от дни тече яростна дискусия кой има право да попадне в комисията за изборите, как някой си позволява да нарушава статуквото, изградено от години. А и в крайна сметка ста

ва дума за 105 лева за председател на комисия, по 95 за заместник и секретар и по 80 лева за член.

В Кипър представител на държавата плаши членове на избирателни комисии, в Гърция местят секциите на възможно най-неудобното място за всички българи, в Австрия хора на ДБ и Гошо Бореца плашат всички, които изразяват мнението си публично, проблеми има в Германия, Испания, Италия, Великобритания, Румъния – навсякъде! В Щатите не знам как е – там да обяснят хората с тировете и сервизите.

Докладват се профили в социалните мрежи, трият се постове, истерията е повсеместна, а мантрата е, че щом не си с нас – значи си от ГЕРБ. Или от БСП. Или от статуквото. И нормалните хора вече изтрещяха – мои познати дори вече обмислят да не ходят да гласуват в неделя. От страх! За себе си и за близките си.

Сега се замислям – какво е ставало през годините в изборните секции в зад граница – група хора са можели спокойно да влияят на резултатите, просто защото до момента т.нар. големи партии не са обръщали внимание на българската диаспора и евентуалните, подчертавам евентуалните манипулации на гласовете.

А е толкова лесно – отваряш изборния кодекс и четеш. Как точно се образуват избирателните секции в чужбина, как се определят местата за гласуване, как се назначават председатели, заместник-председатели, секретари и членове, кой ги обучава, кой плаща командировъчните, кои ще са резервните членове.

Хора, моля ви, спрете с тази истерия! Седнете и прочетете закона, за да можете да се гледате в очите и след 4 април!

Решението на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. ТУК


ИЗБОРЕН КОДЕКС:

Раздел III.
Избирателни секции извън страната

Условия и ред за образуване на секции (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, не по-късно от 57 дни преди изборния ден.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства на Република България, освен в случаите по чл. 14, ал. 2 и 3.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Централната избирателна комисия изпраща незабавно решението по ал. 1 на Министерството на външните работи.

 

Раздел V.
Секционни избирателни комисии извън страната

Назначаване

Чл. 101. При избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден, освен в случаите по чл. 104.

Провеждане на консултации

Чл. 102. (1) В Централната избирателна комисия се провеждат консултации. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.

(2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

 (6) Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

(7) В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

Предложение от министъра на външните работи

Чл. 103. (1) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

(2) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да прави предложението по ал. 1 въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

(3) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по ал. 1 не по-късно от 16 дни преди изборния ден. Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

Още от Анализи