Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайта на /дружеството/

ДЖИ ЕС ТИ МЕДИA КЪМПАНИ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206354926, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Връх Манчо", бл. 6

Дружеството притежава и управлява медийния сайт: www.burevestnik.bg

1. Предмет

• С настоящите правила и ръководни принципи са създадени с цел да се уредят взаимоотношенията между /дружеството/ и потребителите на сайта на /дружеството/.

• С достъпа си до този сайт и информацията в него потребителите приемат, че са се запознали и приели условията по-долу.

2. Условия

• Ползването на сайта и неговото съдържание е безвъзмездно за потребителите и се извършва без да е необходима регистрация или въвеждането на каквито и да е лични данни.

• Съдържанието на този сайт е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че потребителите установят несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, следва да уведомят /дружеството/ своевременно.

• Съдържанието на сайта включва аудио-визуални произведения, текстове, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски произведения, звук, музика, анкети и запитвания, както и всякакви други данни и обекти, публикувани на сайта.

• Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на /дружество/ с всички запазени права и законни последици. Потребителите имат право да използват съдържанието, включително да записват, копират, възпроизвеждат, разпространяват, излъчват, препредават, зареждат или да отпечатват, без това изброяване да е изчерпателно, при условие, че не нарушават изискванията и допустимото от ЗАПСП и настоящите Общи условия. Горните действия могат да бъдат извършвани единствено с изрично разрешение от страна на /дружеството/.

3. Отговорност

• /дружество/ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация. /дружество/ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. /дружество/ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

• /дружество/ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

• Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. /дружество/ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

• /дружеството/ има право да публикува на сайта рекламни препратки и банери за услуги и стоки на трети лица. /дружеството/ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на тези препратки и банери, съответно стоки и услуги.

4. Права и задължения

• Съдържанието на сайта се определя от /дружеството/. /дружеството/ има право да променя съдържанието, да добавя и/или премахва рубрики и материали, да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.

• /дружеството/ има право да променя характеристики на сайта, да спира или прекратява ползването им, както и да прекрати съществуването на сайта.

• При използване на съдържанието на сайта извън предвидените в т. 2.4. от настоящите общи условия случаи, /дружеството/ може да защити своите права и законни интереси съгласно законодателството в Република България.

5. Заключителни разпоредби

• Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 08.2020 г.

• /дружеството/ може по всяко време да прави промени в настоящите Общи условия. Промените в настоящите общи условия ще се публикуват на интернет страницата bg и влизат в сила незабавно. Отговорност на потребителите е да се запознаят с промените в Общите условия. Продължавайки за използват сайта, потребителите се съгласяват с всички промени.