Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на Джиести Медиа Къмпани ЕООД

Данни за ДЖИЕСТИ МЕДИА КЪМПАНИ ЕООД като администратор на лични данни
ДЖИЕСТИ МЕДИА КЪМПАНИ ЕООД с ЕИК 206354926, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Връх Манчо", бл. 6

Дружеството притежава и управлява медийния сайт: www.burevestnik.bg, e-mail: office@burevestnik.bg

Обща информация

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които ДЖИЕСТИ МЕДИА КЪМПАНИ ЕООД събира за вас, с цел да ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.

При събирането и обработването на вашите лични данни, Икономедиа се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Чрез тази Декларация ви информираме за политиките и практиките, които прилагаме при обработването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас лични данни за вас.

Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от вас чрез интернет сайта burevestnik.bg, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни на горепосочения имейл.

Принципи при обработването на вашите лични данни

Стремим се да обработваме вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; за целта, за която сме ги събрали; в минимално необходимото количество и при поддържане на тяхната точност и актуалност; за определени срокове в зависимост от целта на конкретната дейност по обработване; и като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурността им, съобразени с нивото на риск за вашите права и свободи.