Проведе се третата част от събития в кампанията „Залесявайки, променяме света!”

Oбщество

На 25 октомври 2023 г. бе даден старт на третата част от кампания за популяризирането на залесителните мероприятия по проект с договор: BG16M1OP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“, по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма“ Околна среда 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

В първото събитие от тази третата част на кампанията деца от ОУ „Отец Паисий“, с  Ягодина и СУ "Н.Й. Вапцаров", с. Борино посетиха Разсадник "Хайдушки дол", с. Борино. По лесен и достъпен начин те се запознаха с дейностите извършвани от горски служители в разсадника по отглеждане на младите фиданки. Срещата на децата с горски педагог се превърнаха в истински празник. Поднесената информация и игрите зарадваха участниците и допринесоха за достигане на посланията в кампанията и възпитаването на децата в познаване и опазване на ценните местообитания и видове.

През следващите седмици участие в кампанията взеха ученици от СУ "Антим I", гр. Златоград (посетиха залесена местност над училището, собственост на ДГС Златоград), СУ "Св.Княз Борис I", с. Старцево (посетиха залесена местност „Света Неделя“, стопанисвана ДГС Златоград), ПГИТ „Алеко Константинов“ гр. Велинград и ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград (посетиха Разсадник Алабак, стопанисван от ДГС Алабак), ПГТХВП "Св. Св. Кирил и Методий, гр. Момчилград и ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Момчилград (посетиха Разсадник Момчилград, стопанисван от ДГС Момчилград), ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски (посетиха Разсадник Голямо Конарско шосе, гр. Пловдив, стопанисван от ДГС Пловдив), ОУ "Св. Св. Кирил и Методий, с. Смилян (посетиха Разсадник „Смилян“, стопанисван от ДГС Смилян),

На 15 ноември 2023 г. в последния ден от кампанията ученици от Първо СУ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смолян и ОУ Юрий Гагарин, гр. Смолян бяха на гости в Разсадник с.Бърчево, стопанисван от ДГС Смилян. Разсадникът е с обща площ 20,539 дка, намира се на 700 м.н.в., на равен терен, в землището на с.Елховец, на западния бряг на Елховска река по пътя от гр.Рудозем за с.Елховец местност „Реката”, землище с.Елховец, общ.Рудозем, обл.Смолян попадащ в отдел/подотдел: 334 „3” по действащ ЛУП от 2010 година. Влючен е в списъка на горските разсадници с национално значение.

Всички участници в кампанията получиха образователни и рекламни материали с цел популяризирането и, изготвени и финансирани със средства от проекта.

В третата част на кампанията "Залесявайки, променяме света!“ се включиха над 480 участници. Всеки един от тях успя да се докосне до работата на горските служители в разсадниците и залесените местности. Засаждането на подходящите фиданки в дивата природа или в градска среда е отговорен процес, основан на дългогодишни изследвания и наблюдения на лесовъди, биолози, еколози и други специалисти. Горите са дом на 3/4  от растенията и животните в света. Освен, че усвояват въглеродния диоксид са източник на храна, гориво и лекарства.

Провеждането на събитията част от кампанията „Залесявайки, променяме света!”  допринесе за популяризиране на природните местообитания, в които се провеждат залесителните местообитания, в НАТУРА 2000, за ценността на биологичното разнообразие в тях и привличане на обществена подкрепа за опазването им чрез отдаване на значение на горите за околната среда и човека и популяризиране на дейностите по възобновяване на българската гора.

Още от Oбщество